آزمایشگاه آبدین جهان گستر آزما به عنوان مرجعی برای انجام کنترل کیفی و کالیبراسیون مرتبط با تجهیزات پزشکی و بیمارستانی با استفاده از استاندارد بین المللی نظیر :

  • BIOMEDICAL BENCHMARK INSPECTION AND PREVENTIVE MAINTENANCE
  • ANSI/AAMI
  • ISO
  • IEC
  • ISIRI

   در ایران فعال بوده و در راستای اهداف کلان این مجموعه فعالیت می نماید.

این آزمایشگاه با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، موارد زیر را در سرلوحه عملکرد خود قرار می دهد:

  • ارتقا سطح کیفی آزمایشگاه و به روز نمودن اطلاعات در راستای براورده سازی الزامات روش های آزمون.
  • گسترش دامنه فعالیت آزمایشگاه در زمینه تجهیزات پزشکی و صنعتی.
  • بکارگیری افراد توانمند و ذیصلاح در آزمایشگاه جهت اطمینان از انجام صحیح فعالیت های مرتبط با کالیبراسیون و ارتقا سطح مهارت آنها از طریق آموزش های سیستماتیک، برنامه ریزی شده و مستمر.
  • گسترش بازار مشتریان در مراکز غیر بیمارستانی، صنایع، کارخانه ها و ...
  • افزایش تجهیزات مرجع کالیبراسیون در راستای افزایش اسکوپ آزمایشگاه با توجه به درخواست مشتریان

جهت حصول به موارد فوق آزمایشگاه شرکت آبدین جهان گستر آزما سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد
 ISO/IEC 17025:2005 طراحی نموده و مدیر ارشد آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد می داند منابع و امکانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده سازی الزامات این استاندارد و بهبود فعالیت های آزمایشگاه را فراهم آورد اثربخشی آن را از طریق برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و ممیزی های داخلی در دوره های زمانی مشخص بررسی نماید.